Privacyverklaring

Software Development Network (SDN) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Software Development Network (SDN) | www.sdn.nl / info@sdn.nl / Postbus 506, 7100 AM Winterswijk
De functionaris gegevensbescherming van SDN is de secretaris, die is te bereiken via info@tctriomf.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
SDN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel, hoe lang we deze bewaren en met wie wij deze delen.

Doel: Ledenadministratie / Financiële administratie
Gegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer,  E-mailadres, Geslacht, Bankgegevens, Lidmaatschapsgegevens, Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Doel: Bijeenkomsten, Events, Conferenties
Gegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer,  E-mailadres, Geslacht, Bankgegevens, Lidnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar

Doel: Versturen van digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
Gegevens: Voornaam, Achternaam, E-mailadres
Grondslag: Informatie verstrekken over de vereniging
Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is
Ontvanger: Budgetmailer / Mailchimp

Doel: Het uitvoeren van een sponsorovereenkomst
Gegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer, Banknummer, Betaalgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is

Doel: Verbetering van onze digitale communicatie (website)
Gegevens: Cookies, IP-gegevens, Internetbrowser en apparaattype
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt
Ontvanger: Internetprovider


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sdn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden
SDN verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies
SDN gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sdn.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SDN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging persoonsgegevens
SDN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sdn.nl.