ALV 12 april 2019


Agenda Algemene Ledenvergadering SDN 12 april 2019 (9.00 - 9:45), alleen toegankelijk voor SDN leden.

1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV 2018, de notulen zijn beschikbaar op de ALV
3. Financieel verslag 2018, de jaarcijfers zijn beschikbaar op de ALV
4. Benoeming kascommissie 2019*
5. Activiteitenverslag 2018
6. Planning 2019
7. Begroting 2019
8. Geschillencommissie
9. Benoeming geschillen commissie 2019*
10. De SDN organisatie, rooster van aftreden
11. Rondvraag
12 Afsluiting


* Ook in het komende jaar zijn er weer vrijwilligers nodig voor de kascommissie en de geschillencommissie, het bestuur vraagt geïnteresseerden zich op te geven bij het secretariaat: info@sdn.nl

Terug naar agenda en inschrijving