ALV 23 maart 2018


Agenda Algemene Ledenvergadering SDN 23 maart 2018 (9.00 - 9:45)

1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV 2017, de notulen zijn beschikbaar op de ALV
3. Financieel verslag 2017, de jaarcijfers zijn beschikbaar op de ALV
4. Benoeming kascommissie 2018*
5. Activiteitenverslag 2017
6. Planning 2018
7. Begroting 2018
8. Geschillencommissie
9. Benoeming geschillen commissie 2018*
10. De SDN organisatie, rooster van aftreden
11. Rondvraag
12 Afsluiting


* Ook in het komende jaar zijn er weer vrijwilligers nodig voor de kascommissie en de geschillencommissie, het bestuur vraagt geïnteresseerden zich op te geven bij het secretariaat: info@sdn.nl

Terug naar agenda en inschrijving